DAMEN MOTORKLEDING. Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOPSKIN TRADING B.V.

Offertes en overeenkomsten
1.1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene reparatie, levering- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

1.2. Alle offertes zijn gedurende 1 maand geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.

1.3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene reparatie, levering- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig afstand doet van toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

1.4. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen

1.5. Wanneer u na aanbetaling mondeling of schriftelijk akkoord geeft op de offerte en indien nodig op het persoonlijke design ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Wanneer de order bevestigd is gaat de levertermijn in.

1.6. Indien onderling overeengekomen met de medewerker van Topskin Trading B.V. ontvangt u een design van de door u bestelde artikelen. Het design en de afgebeelde kleuren zijn slechts bij benadering en kunnen afwijken van het uiteindelijk product. De door u gekozen type kleuren, design en opties tijdens het verkoopgesprek zijn leidend.

Wijzigingen in overeenkomsten
2.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging inkoop- c.q. reparatieprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

2.3 Wanneer u een bestelling wilt wijzigen of ongedaan maken dient u dit uiterlijk binnen 72 uur schriftelijk of per e-mail aan Topskin Trading B.V. te melden. Indien het standaard artikelen betreft die u wilt annuleren zal Topskin Trading B.V. de aanbetaling crediteren. In het geval van speciaal volgens uw wensen geproduceerde artikelen bestaat er de kans dat de order niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien u in dat geval toch wenst te annuleren zijn wij genoodzaakt om 50% annuleringskosten te berekenen. In veel gevallen kan dit berekend worden met de gedane aanbetaling.

Wanneer de termijn van 72 uur is verstreken zijn we in alle gevallen genoodzaakt om het volledige totaalbedrag te berekenen.

Materialen
3.1. Top-Skin verbindt zich jegens de koper/opdrachtgever de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

3.2. Top-Skin verbindt zich jegens de koper/opdrachtgever goederen te leveren die:
a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
b. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen die door Top-Skin en/of de koper/opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

3.3. Indien de koper/opdrachtgever zelf de materialen aanlevert, dan kan Top-Skin nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades aan deze materialen bij de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden; Top-Skin is ten alle tijden gerechtigd te weigeren met de door opdrachtgever ter hand gestelde materialen te werken zulks ter beoordeling van Top-Skin.

Transport
4.1. Top-Skin verbindt zich jegens de koper/opdrachtgever om de goederen behoorlijk
te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Top-Skin draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

4.2. De goederen zullen door Top-Skin bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

Afhalen of verzenden
5.1. Indien om welke reden dan ook, de koper/opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Top-Skin, als haar opslagcapaciteit mogelijkheden dit toelaten, op verzoek van de koper/opdrachtgever de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper/opdrachtgever bezorgd zijn.

5.2. De koper/opdrachtgever is verplicht aan Top-Skin de opslagkosten volgens het in de branche gebruikelijke tarief aan Top-Skin te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien
dat een later tijdstip is, vanaf de in de koop- c.q. reparatieovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

5.3. Wanneer er is overeengekomen dat de goederen worden opgehaald bij een filiaal van Damen Motorkleding, is de koper/opdrachtgever verplicht de goederen binnen een termijn van 4 weken op te halen. Dit termijn start vanaf het moment dat de klant/opdrachtgever door Top-Skin/Damen Motorkleding telefonisch of schriftelijk per email op de hoogte is gesteld. Tenzij anders is overeengekomen, is de koper/opdrachtgever na het verstrijken van het afhaal periode van 4 weken, verplicht de opslagkosten volgens het in de branche gebruikelijke tarief aan Top-Skin te vergoeden.

Eigendomsrecht
6.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper/opdrachtgever overgaan bij aflevering.

6.2. Zolang de koper/opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koop- reparatiesom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Top-Skin zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper/opdrachtgever over, zodra de koper/opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Top-Skin heeft voldaan.

6.3. Indien er gerede twijfel bij Top-Skin bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper/opdrachtgever, is Top-Skin bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper/opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Top-Skin door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

6.4. Als Top-Skin op verzoek van de koper/opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Top-Skin en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper/opdrachtgever zijn bezorgd en afgeleverd op de in het artikel 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Leveringstermijn
7.1. Normaliter geschiedt de levering van te produceren artikelen 10 weken. De levertijd wordt slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft afnemer in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan afnemer de goederen weigeren of aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
8.1. De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Top-Skin door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

8.2. Van overmacht aan de zijde van Top-Skin is sprake, indien Top-Skin na het sluiten van de koop- reparatieovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van een van Top-Skin’s wil onafhankelijke omstandigheid en een oorzaak oplevert die buiten de schuld of de risico van Top-Skin ontstaat.

8.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Top-Skin als de koper/opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Top-Skin slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

8.4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper/opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen, onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd was naar Top-Skin terug te zenden voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, indien de koper/opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper/opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Aansprakelijkheid
9.1. Top-Skin stelt zich zowel tegenover de koper/opdrachtgever als tegenover afnemers van de koper/opdrachtgever aansprakelijk, behoudens het bepaalde in artikel 3 lid 3, voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantie periode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper/opdrachtgever of een afnemer de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

9.2. De aansprakelijkheid van Top-Skin is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van het goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Top-Skin.

Ruilen

10.1. Topskin Trading B.V. biedt de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst de artikelen te ruilen. Hiervoor geldt dat de te ruilen artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn. Indien is aangetoond dat de producten gebreken bevat, heeft Topskin Trading B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of waardebon van dezelfde waarde. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op retournering van het aankoopbedrag.

Uitzondering geldt voor producten die afwijken van de standaard collectie zoals persoonlijke en/of op maat gemaakte producten en afgeprijsde artikelen. Deze kunnen in geen enkel geval geruild worden.

Klachten
11.1. Indien de koper/opdrachtgever niet tevreden is over de door Top-Skin geleverde zaken en hij ter dezer wenst te reclameren dan dient hij dit bij voorkeur schriftelijk te doen.

11.2. Indien door de koper/opdrachtgever meer dan 5 zaken ter reparatie zijn aangeboden dan wel gekocht, dan kan alleen dan gereclameerd worden als dit schriftelijk gebeurd.

11.3. Top-Skin neemt de klacht alleen in behandeling als de geleverde zaken zich bevinden in de staat waarin ze zijn afgeleverd tenzij het een verborgen gebrek betreft.

11.4. Bezwaren moeten binnen 14 dagen geschieden, behoudens ten aanzien van het bepaalde in het vorige lid, waarvoor een termijn geldt van drie maanden.

11.5. Terugvordering is niet mogelijk.

Betaling
12.1. Wanneer dit in een overeenkomst tussen de koper/opdrachtgever is vastgesteld, omvat de koopprijs, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper/opdrachtgever binnen Nederland aangewezen. In alle andere gevallen omvat de koopprijs de prijs voor de goederen en worden de eventuele verzendkosten apart berekend.

12.2. De koper/opdrachtgever is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen te voldoen.
Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

12.3. Bij te bestellen of produceren artikelen geldt dat zodra u akkoord gaat met de offerte of calculatie dient u dit bevestigd te worden door een aanbetaling te doen van 50% van het totaal geoffreerde of gecalculeerde bedrag. Zolang de aanbetaling uitblijft, is Topskin Trading B.V. niet gebonden zich aan de gemaakte afspraken te houden. Na het uitvoeren van de opdrachten ontvangt u van Topskin Trading B.V. een orderbevestiging per mail met daarin het resterend bedrag weergegeven en eventueel de kosten op basis van een nacalculatie.

12.4. Indien de koper/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan de ingebrekestelling met een termijn van 1 week, is Top-Skin bevoegd de koop- reparatieovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor de door Top-Skin geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en de kosten van de ingebrekestelling. Tevens is de koper/opdrachtgever rente over de hoofdsom verschuldigd vanaf de dag van ingebrekestelling. De verschuldigde rente bestaat uit de wettelijke rente plus 2%.

12.5. Indien Top-Skin bij wanprestatie van de koper/opdrachtgever tot buitengerechtelijke
maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper/opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,00.

12.6. De koper/opdrachtgever, die gebruik maakt van zij bevoegdheid tot opslag als bedoeld
in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermeld tijdstip.

Garantie
13.1. Top-Skin waarborgt, dat het onderwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

13.2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op een normaal gebruik van de goederen.

13.3. Volgens de volgende bepalingen, biedt Top-Skin garantie op het materiaal en de verwerking van de producten, ook voor klanten die de goederen bij dealers van het merk Damen Motorkleding hebben gekocht. 

13.4. Garantie wordt verstrekt door vervanging of reparatie van de goederen of delen daarvan. Deze keuze ligt bij Top-Skin en zij dragen de kosten voor de materialen en arbeidstijd. De koper is niet gerechtigd tot een teruggave van de goederen tegen terugbetaling van de aankoopprijs.

13.5. De garantie begint op de dag van de levering door Top-Skin of een dealer. Garantieclaims worden in behandeling genomen wanneer deze binnen de garantie termijn van 2 jaar worden ingediend.
Ritsen vallen niet onder garantie.

13.6. Top-Skin verstrekt geen garantie wanneer er sprake is van;
- ongeschikt of oneigenlijk gebruik en/of opslag; beschadiging die te wijten zijn aan valpartijen en opgelopen schade tijdens gebruik; natuurlijke veroudering/slijtage; foutieve of nalatige behandeling; chemische, mechanische (of elektrische) invloeden; aantasting veroorzaakt door milieu-invloeden; incorrect uitgevoerde reparaties buiten het Damen Motorkleding atelier.

13.7. De klant draagt de kosten alsmede het risico van verlies of beschadiging van het product tijdens het transport naar het adres waar de garantieclaims in ontvangst worden genomen.

Ontbinding van overeenkomsten
14.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt de koop/reparatieovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koop- reparatieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

14.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Top-Skin geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Website
Prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Product- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Top-Skin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (spel)fouten op de website.

Nederlandse recht
Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Contactformulier

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u direct een afspraak maken voor advies op maat? Neem contact met ons op! Laat het ons weten via het contactformulier, bel of mail. Wij helpen u graag verder.
 

Telefoon:   +31 (0)76 5423000
E-mail:        info@damenmotorkleding.nl

 

INSCHRIJVEN op onze NIEUWSBRIEF

Contactformulier